Bilgilendirme Metni | Bia Life Studio

Bia Life Studio’nun işbu Web sitesinde yer alan Gizlilik ve Kullanım Koşulları ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı, bu politikada yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile tarafıma tanınan ve ayrıca aşağıda ifade edilen haklarımı okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum:

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin, yasalara uygun biçimde, Bia Life Studio  ve Bia Life Studio adına çağrı merkezleri, iştirakleri, iş ortakları tarafından ya da işbu web sitesi ile sosyal medya sayfaları veya bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü kanallar aracılığı ile; her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması ve Gizlilik ve Kullanım Koşulları ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen diğer amaçlar ile, form alanlarında doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla, kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verilerimin amacın yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca kaydedilmesine, depolanmasına, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine ve sair suretler ile işlenmesine;  Bia Life Studio’nun kaydettiği kişisel bilgilerimi; bu Gizlilik ve Kullanım Koşulları ile Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında gerektiğinde iştirakleri ile, yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile, Web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme işlemleri, sipariş işleme, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, kredi kartı işlemleri, denetleme ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri, sigorta şirketleri ile paylaşmasına veya bunları ifşa etmesine, yurt dışına aktarmasına, tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. Bia Life Studio’ya verdiğim iletişim bilgilerimin Bia Life Studio, iştirakleri ve iş ortakları tarafından e-posta, SMS ve direkt posta yolu ile reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılmasına muvafakat ediyorum.

×

Merhaba!

Bize WhatsApp üzerinden tüm soru, görüş ve önerilerini iletebilirsin. Hemen tıkla ve sohbete başla!

× WhatsApp İletişim